Wednesday, January 6, 2010

Catedrala Mântuirii Neamului - Extras din Caietul de Sarcini / Tema de Proiectare4. EXPRESIA PLASTICĂ

Plastica exterioară şi interioară sunt două componente de importanţă deosebită în stabilirea unui climat de intercomunicare. Nu se va renunţa la tradiţie, dar ea va fi interpretată ca o stare de permanentă nelinişte. Plastica va trebui să fie purtătoarea mesajului canonic ortodox, astfel încât nimic din ceea ce reprezintă construcţia sau decoraţia interioară să nu fie întâmplător.
Volumul construcţiei catedralei trebuie să reprezinte locul care adăposteşte Taina Sfintei Euharistii, Biserica înălţându-se din mijlocul marelui potir. Întreaga construcţie este încununată de trei turle principale, plasate de la intrare până la naos, în ritm crescător. Este reprezentarea înălţării progresive spre împărăţia Sfintei Treimi, în care turla Pantocratorului domină compoziţia. Conform canoanelor înălţimea turlei este determinantă pentru lungimea întregului locaş. Mergând cu interpretarea mai departe vom vedea în corpul bisericii reprezentarea trupului Mântuitorului aşezat în mormântul oferit de Iosif din Arimateea iar în verticala turlei celei mari, Învierea lui Hristos. Această tălmăcire a compoziţiei arhitecturale poate fi considerată ca semn al iubirii milostive a lui Dumnezeu, ca prin Iisus Hristos noi să fim părtaşi ai vieţii şi bucuriei veşnice a Preasfintei Treimi. Rămânând în aria simbolisticii putem considera că, clădirea poate fi îmbogăţită şi cu alte turle, care în total să reprezinte cele şapte zile ale Creaţiei şi cele şapte Taine ale Bisericii. Ar putea fi şi o a opta turlă peste altar simbolizând ziua veşniciei cereşti, a comuniunii infinite. Volumul clădirii trebuie să aibă la partea superioară un registru de ocniţeicoane, în care să fie reprezentaţi sfinţii români, iar sub acesta marile ferestre-vitralii care să asigure lumina interiorului în timpul zilei. În general trebuie prevăzute la nivelul platformei exterioare punctele de acces cu uşi care să se deschidă în afară, conform normelor P. S. I. Aceste puncte este bine să fie protejate cu portic. Se vor asigura şi acele amenajări specifice persoanelor cu dizabilităţi.
Ţinând seama de faptul că accesul la Catedrală va fi în principal din Piaţa Constituţiei şi prin Bd. Libertăţii, respectiv Calea 13 Septembrie, se impune o atenţie particulară faţadei altarului. Acesta trebuie să aibă o volumetrie importantă; de aceea şi necesitatea de a avea o a opta turlă peste absida sa. Dar mai mult decât atât, pentru a se asigura o anume unitate cu accesul din partea opusă, se va prevedea un portic, ce va înconjura volumul Sfântului Altar. Funcţiunea sa este, nu numai plastică, ci şi necesar practică. Porticul va oferi o zona umbrită pentru a permite preoţilor care oficiază slujba, posibilitatea de a se odihni pe rând câteva clipe la aer când slujbele sunt lungi; sau pentru a citi o rugăciune pentru unii pelerini bolnavi.


5. COMPONENTE FUNCŢIONALE PRINCIPALE ALE CATEDRALEI

După parcurgerea incintei de acces schema funcţională a Catedralei va avea următoarele componente:

5.1. LA PARTER
5.1.1. - se va prevedea un pridvor cu deschidere generoasă către incintă, dar şi cu posibilitatea obţinerii unor relaţii laterale, pentru a se putea ajunge în mod direct pe platforma care înconjoară Catedrala.
În faţa pridvorului se va realiza o platformă ce va fi delimitată de alveole laterale destinate corului. Pe această platformă se vor desfăşura slujbele ce urmează să fie urmărite de credincioşii prezenţi pe platoul în formă de “ou pascal“, platou ce se va găsi la un nivel inferior pridvorului.
5.1.2. - Exonartexul este piesa prin care credincioşii au acces fie în pronaos, fie la cafas, ori la marile spaţii de la nivelurile inferioare, complementare celor de la parter.
5.1.3. - Pronaosul ca spaţiu amplu este rezervat credincioşilor care se roagă. În zona adiacentă intrării se vor amenaja alveole (nişe) destinate unor Sfinte Moaşte. Pronaosul se dezvoltă în plan sub forma a trei nave: una principală centrală de cca. 25 m. deschidere şi două laterale de cca. 10 m. fiecare. Acestea asigură şi legătura cu exteriorul, aici găsindu-se cele mai multe căi de evacuare. Credincioşii care ies prin aceste uşi găsesc întâi spaţiul acoperit de portice, pentru a nu se produce o ruptura bruscă a stării de smerenie din timpul slujbei, în contact brutal cu exteriorul.
Navele laterale au şi unul sau doua balcoane pentru credincioşi.
Nava centrală se închide spre vest cu un cafas pentru credincioşi şi un al doilea pentru cor. Accesul la acestea se face prin două scări amplasate în zona exonartexului sau cu lifturi. Ele vor deservi subsolurile şi etajele din turnul de intrare.
5.1.4. - Naosul este o piesă care are o dezvoltare în plan pe două direcţii perpendiculare: axul principal către altar şi cel secundar al celor două abside laterale. S-ar putea considera şi o a treia, pe verticală, dată de turla Pantocratorului, a cărei înălţime poate ajunge până la 90 – 100m. În naos îşi găsesc locul cele două tronuri arhiereşti, iar în absidele laterale cele două tetrapoade. Pe latura de nord se amplasează, de regulă, un amvon la care se va putea accede din zona altarului. Către catapeteasmă în faţa soleei, înălţată cu cca. 42 de cm. faţă de pardoseala din naos se găseşte iconostasul mic şi icoana Maicii Domnului.
5.1.5. - Sfântul Altar are în centru Sfânta Masă, în partea de nord Proscomidiarul, iar la sud Diaconiconul. Pentru degajarea de unele circulaţii fortuite este prevăzut în jurul altarului un coridor ce se dezvoltă numai la parter şi care poate îndeplini şi funcţia de veşmântar. În zona Diaconiconului şi a Proscomidiarului se prevede câte o cameră – degajament, un mic spălător şi un lift care coboară la nivelurile inferioare ale edificiului sau până la nivelul amvonului.
În exterior, dublând coridorul semicircular, un portic identic cu cel de la intrare va servi ca spaţiu de detenţă.
5. 2. LA DEMISOL
Un prim nivel inferior care are posibilitatea să fie ventilat şi luminat natural este destinat slujbelor curente, pentru oficierea Sfintei Liturghii pentru pelerini în timpul săptămânii sau pentru urmărirea acestora (daca se oficiază la parter), prin intermediul unor ecrane de mari dimensiuni.
Programul acestui nivel cuprinde următoarele:
5.2.1. - Spaţii pentru activităţi cu caracter religios-misionar:
- o sală polivalentă de dimensiuni identice cu spaţiul liturgic de la parter.
Acest spaţiu poate fi folosit şi pentru cateheze, conferinţe sau alte activităţi cu caracter misionar;
- un spaţiu necesar altarului cu anexele corespunzătoare;
- încăperi pentru depozitarea mobilierului sau recuzitei folosite la activităţile din sala polivalentă;
- spaţii pentru accesul credincioşilor:
- a) direct din exterior, la nivelul solului;
- b) din interiorul catedralei – din exonartex, din pronaos sau din zona altarului. Acestea vor fi deservite de baterii de lifturi dublate de scări.
- c) acces din zona parcajului cu mijloace auto printr-un tunel care ajunge în holul principal amplasat sub exonartex.
5.2.2. - Spaţii pentru alimentaţie: o cofetărie, o autoservire si un bufet.
- o bucătărie cu anexele corespunzătoare pentru preparări, recepţie marfă, depozitare alimente (legume, fructe, lactate, carne, peşte, coloniale, băuturi, murături, etc.).
- birou bucătar;
- depozit veselă;
- depozit inventar moale;
- vestiare personal pe sexe;
- trapeză pentru personal;
- camera pentru pază;
- grupuri sanitare public;
- acces auto pentru marfă;
- cameră şoferi ( cu grup sanitar );
- spaţii de garare pentru 5-6 auto;
- cameră pentru gunoi;
- încăperi pentru pază.
5.2.3. - Spaţii pentru magazine:
- săli specializate pentru articole vestimentare, icoane, tipărituri, obiecte de cult ori muzică, cu anexele necesare pentru personalul deservent;
- un pangar - expoziţie cu vânzări;
- mic muzeu;
- birouri pentru administraţie.
5.2.4. - Spaţii de cazare:
- min. 5 chilii pentru personalul de la bucătărie;
- min. 5 chilii pentru personalul cultic;
- hol cu destinaţii multiple;
- oficiu.
5.2.5.- Spaţii tehnice pentru:
hidrofor, încălzire, punct termic, centrală termică, tablou general, post trafo, grup electrogen, etc.;
- ateliere de întreţinere ( tâmplărie, tapiţerie, lăcătuşerie ).
Corespunzător zonei circulare din spatele Sfântului Altar de la parter se va prevedea la demisol un spaţiu destinat criptelor, care trebuie să fie orientate către răsărit. Ca atare demisolul va trebui să aibă o serie de spaţii auxiliare în care să poată fi depozitat mobilierul folosit pentru activităţi foarte variate, sau recuzita necesară acestora.
5. 3. LA SUBSOL
- Piesa principală a acestui nivel va fi o sală polivalentă care va putea fi folosită ca trapeză ori sală de conferinţe şi chiar ca paraclis, având în partea de răsărit un altar. Accesul la acest nivel se va face prin cele şase puncte de circulaţie verticală, ce vor fi asigurate cu lifturi dublate, evident, de scări. Vor fi prevăzute spaţii pentru depozitarea mobilierului, a veselei şi a inventarului moale. Pentru pregătirea şi porţionarea mâncării, care se prepară în bucătăria principală de la demisol se va prevedea un oficiu deservit de două montaje. Sala polivalentă se va putea compartimenta prin pereţi amovibili. Se vor prevedea garderobe şi grupuri sanitare pentru public în legătură cu cele şase puncte de circulaţii verticale.
În zona de vest, de acces principal, se va amplasa o sală de consiliu în legătură cu care se vor găsi eventual şi câteva birouri destinate conferenţiarilor.
Între cele două niveluri subterane – demisol şi subsol – se va prevedea un spaţiu general, de mică înălţime (h = cca. 1,50 m), în care urmează să se amplaseze izolatorii şi amortizoarele antiseismice.


Sursa: Agentia de stiri Basilica

No comments:

Post a Comment